Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia (06.06.2016)

Kategoria: Informacje różne

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”. Wzięło w nim udział 23 osoby. Gościem zebrania był Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka. W tym roku minęła 4 letnia kadencja władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 r. i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Dokonano również wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem zarządu pozostał nadal Wojciech Piękoś. Do 6 osobowego Zarządu Stowarzyszenia weszli: Ewa Dubiel, Anna Łepkowska, Grażyna Truty, Bogdan Kukułka, Paweł Rozmus, Bogdan Słowik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Lucyna Bożek, Halina Filip, Jan Krukar.

Walne Zebranie ustaliło również program działalności na najbliższą kadencję 2016 - 2020.

Wojciech Piękoś
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo"Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo"
za okres kadencji 2012 - 2016


Stowarzyszenie Parafii Szebnie "Dziedzictwo" zostało wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 407480 w dniu 25 stycznia 2012 r. W okresie sprawozdawczym na funkcję Prezesa Zarządu wybrany został Wojciech Piękoś, a w skład Zarządu Stowarzyszenia weszli obok Prezesa także: Bogdan Słowik - Wiceprezes, Paweł Rozmus - Wiceprezes, Grażyna Truty - Skarbnik, Ewa Dubiel - Sekretarz, Stanisława Ablewicz - Członek Zarządu, Bogdan Kukułka - Członek Zarządu. Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Krukar - Przewodniczący, Lucyna Bożek, Halina Filip.

Zarząd Stowarzyszenia w trakcie kadencji spotykał się na posiedzeniach wspólnie z Komisją Rewizyjną. Odbyło się 18 spotkań. W trakcie posiedzeń poruszano bieżącą tematykę oraz podejmowano decyzje dotyczące planowanych działaniach. Każdorazowo w posiedzeniach brali udział wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wyjątkiem była nieobecność którejś z osób funkcyjnych. W spotkaniach Zarządu - kilka razy - brał udział także Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka. Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi za życzliwe wsparcie naszych działań i opiekę duchową nad Stowarzyszeniem.


Drodzy Koleżanki i Koledzy, zgodnie z zapisami Statutu w tej mijającej kadencji postawiliśmy sobie za cel dbałość o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, zachowanie od zniszczenia i zabezpieczenie obiektów znajdujących się na terenie parafii - mam tu na myśli zabytkowy kościół i starą plebanię. Nie mniej ważnym naszym zadaniem było upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z polską tradycją narodową oraz związane z nimi kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych - koncerty z elementami promocji narodowej kultury i pamięci o ważnych rocznicach oraz ostatnio aktywny udział w uroczystości Bożego Ciała.

Podjęliśmy się również upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, organizację koncertów, spotkań artystycznych.


Od pierwszego roku/sezonu prowadzenia remontu naszej zabytkowej świątyni (2012) nasze Stowarzyszenie pomagało księdzu proboszczowi w pracach przygotowawczych oraz podjęło się trudnej misji "szukania" pieniędzy na finansowanie remontu. Przeprowadziliśmy 2 zbiórki ogólnoparafialne (2013 r. i 2015 r.), rozprowadzając cegiełki i prosząc o dobrowolne datki na remont. To było dość poważne wyzwanie, bo wiązało się z wysłuchaniem wszelkich żali a także dość pożyteczne bo dało nam obraz oczekiwań mieszkańców, jak ma być wykorzystywany wyremontowany kościół. Zdecydowana większość opowiadała się za tym, aby spełniała nasza zabytkowa świątynia funkcję domu przedpogrzebowego. Wiąże się to z zakupem tzw. lodówki na trumnę, co stanie się w najbliższym miesiącu. Zbieraliśmy także pieniądze w trakcie kwesty w okresie Wszystkich Świętych, odbyły się 4 kwesty - od 2012 roku. Spotkały się z dobrym przyjęciem parafian a także przyjezdnych odwiedzjących groby. W tym czasie zabytkowa świątynia jest otwierana, informujemy o postępach prac.

Wspomniałem o tym, że Stowarzyszenie prowadzeni działania o charakterze kulturalnym w wyremontowanej świątyni. Nasze starania doprowadziły do tego, że corocznie organizujemy wydarzenie artystyczne w kościele. Współorganizowaliśmy do tej pory 6 koncertów, występów chóru i teatralne przedstawienie. Jedno z tych wydarzeń mało miejsce w nowym kościele. Udało się wpisać nasze wydarzenia kulturalne do kalendarza imprez gminnych, co więcej Gmina Jasło znacznie wspiera finansowo występy. Za każdym razem gościmy w świątyni Wójta Gminy Jasło.

W czerwcu 2014 roku /po 11 latach przerwy/ w zabytkowym kościele odprawiona została Msza Święta, a niedługo potem odbyło się spotkanie księdza biskupa Jana Wątroby - ordynariusza diecezji rzeszowskiej z grupami działającymi przy parafii. Ksiądz biskup przeprowadzał w naszej parafii wizytację kanoniczną.

W maju tego roku odprawiane były Msze Święte połączone z nabożeństwem majowym. W tym czasie po raz pierwszy od wielu lat zagrały w kościele stare organy. /Brzmią dobrze/. Nowym wyzwaniem, które stoi przed Stowarzyszeniem i mam nadzieję, że podołamy temu wyzwaniu jest przygotowywanie jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała w starym kościele. Po raz pierwszy przygotowywaliśmy ołtarz w tym roku.

Warto zaznaczyć, że podejmowaliśmy także działania porządkowe wokół kościoła i w jego wnętrzu, to było poważne wyzwanie, bo kościół jak po remoncie był bardzo zakurzony. Dziś to już tylko wspomnienie.

Działalność naszego Stowarzyszenia to także wspieranie działań innych podmiotów. Byliśmy jednym z wnioskodawców przyznania Pani Zofii Macek /członek Stowarzyszenia/ i Panu Stanisławowi Pankiewiczowi - Wójtowi Gminy Jasło odznak "Zasłużony dla Kultury Polskiej".


Może mogliśmy zrobić więcej, może lepiej, może inaczej … może w przyszłości będzie nam to dane.


Wojciech Piękoś
Prezes
Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo"ostatnia zmiana: 2016-06-07